(1)
บุญคง ศ. .; หงษ์ลัดดาพร ช.; กุลวงษ์ . ส. .; ครุฑธกะ . ส. .; น้อยเมล์ พ. . การใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อ สมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ. pajrmu 2021, 15, 372-381.