(1)
แก้วพรม ไ. .; ขันมา ส. .; พลวิเศษ ว. .; อินทร์สำราญ ย. . การแยกเชื้อรา Aspergillus Spp. จากขนของแมวบ้าน (Binomial Nomenclature) ที่มีรอย โรคของโรคผิวหนัง. pajrmu 2021, 15, 382-391.