(1)
สุภาพ ณ.; วชิราภากร ฉ.; ธ้ารงยศวิทยากุล ไ.; วงศ์เณร จ. ผลของแหล่งน้ำมันต่อการผลิตแก๊สในหลอดทดลองการย่อยได้และผลผลิตจากกระบวนการหมักในโคนมลูกผสมไทยฟรีเชี่ยน. pajrmu 2021, 15, 248-259.