(1)
เยียนเพชร จ.; ธำรงยศวิทยากุล ไ.; วชิราภากร ฉ.; ส่งเสริมสกุล ป.; สมผล น.; วงศ์เณร จ. ประสิทธิภาพของสารดูดซับพิษจากเชื้อราต่อการขจัดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน บี 1 และ การหมักในกระเพาะรูเมนในหลอดทดลอง. pajrmu 2021, 15, 260-268.