(1)
สมผล น.; ธ้ารงยศวิทยากุล ไ.; วิไลลักขณา โ.; เผือกเทศ พ.; เยียนเพ็ชร จ. ความชุกและรูปแบบทางพันธุกรรมของ Staphylococcus Aureus จากตัวอย่างน้ำนมของ โคนมที่เป็นโรคเต้านมอักเสบด้วยเทคนิคการตรวจวินิจฉัยแบบมาตรฐาน และ Multiplex PCR ในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย. pajrmu 2021, 15, 278-288.