(1)
จิตมนัส ช. นวัตกรรมเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. pajrmu 2021, 13, 116-125.