(1)
พิมราช ส.; เกษมาลา ถ.; มุงคุณคําชาว ท. ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ต่อการเพิ่มผลผลิต และขนาดหัวของแก่นตะวัน (Helianthus Tuberosus L.). pajrmu 2021, 13, 126-138.