(1)
ศรีไกร ส.; รัตนเชิดฉาย ก.; พิมราช ส. การเปรียบเทียบผลผลิตของอ้อยปลูก และวิธีทางเขตกรรมที่เหมาะสมหลังเก็บเกี่ยวต่อ จํานวนหน่อและการเจริญเติบโตของอ้อยตอ 1 พันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์เค 95-84. pajrmu 2021, 13, 139-148.