(1)
วรามิตร ว.; พ่วงบริสุทธิ์ ส.; เวชกูล ว.; พัฒนพานิช ว. ผลของการใช้แป้งจากเมล็ดทุเรียนทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ. pajrmu 2021, 13, 149-157.