(1)
ไชยเชษฐ อ.; ประกอบแสง น.; ผลดี น. ลักษณะฟีโนไทป์และการจําแนกสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม. pajrmu 2021, 13, 158-172.