(1)
ปุระมงคล เ.; ธรรมแสง ก. คุณค่าทางโภชนะและจลนพลศาสตร์การย่อยสลายของกากมันสําปะหลังจากการผลิตเอทานอล โดยใช้เทคนิคผลผลิตแก๊ส. pajrmu 2021, 13, 173-184.