(1)
กาบเกษร พ. .; ยวงสร้อย บ. ผลของไลโซเลซิตินในอาหารต่อประสิทธิภาพการย่อยสารอาหาร และการเจริญเติบโตของปลานิล. pajrmu 2021, 13, 185-195.