(1)
ขามคุลา เ.; นันทสาร ม.; เปรมโต ป.; สวัสดิ์ศรี น.; ปูนอน ม. เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการโซ่อุปทานของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตําบลเสือเฒ่า อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม. pajrmu 2021, 13, 196-207.