(1)
นิมิตรเกียรติไกล ห.; โพธารส ต. อิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพของขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งจากเศษกล้วยกรอบและข้าวแต๋น. pajrmu 2021, 13, 208-215.