(1)
สายรวมญาติ ร.; สุริวงษ์ ว.; อินริราย พ.; สัมฤทธิ์ ธ. การออกแบบและสร้างแพปลูกพืชลอยน้ำด้วยผักตบชวา. pajrmu 2021, 13, 227-233.