(1)
ดรดี S.; ขันทองคํา S. แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งใบมันสําปะหลังแบบชั้นบาง เพื่อเตรียมเป็นอาหารสัตว์. pajrmu 2021, 13, 234-243.