(1)
บุญอาจ ส. การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกมันสําปะหลังแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์. pajrmu 2021, 13, 244-252.