(1)
อินสําราญ Y.; จันทร์สว่าง N.; ศรีวงษา J.; รื่นเรืองฤทธิ์ P.; อัญญะโพธิ์ M. ความหลากหลายและเครื่องหมายพันธุกรรมในการจําแนกเห็ดกินได้. pajrmu 2021, 13, 253-267.