(1)
ฐานเจริญ ก.; สําโรงพล จ.; แก่นนาคํา พ.; บุญลิตร พ. การคัดเลือกยีสต์ที่มีความทนต่อแรงกดดันและการแปรผันอุณหภูมิต่อการผลิตเอทานอลโดยใช้ น้ำอ้อยเป็นแหล่งคาร์บอน. pajrmu 2021, 13, 268-282.