(1)
จิตจักรอ.; นครพันธุ์ส.; บุระคําพ.; บุตรศรีจันทร์อ. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวไทย. pajrmu 2021, 13, 283-297.