(1)
จันทะบุตรเ.; แก่นจันทร์จ.; อิ่มใจพ.; สวัสดีบ.; พิมราชส.; วรเสริมว.; โทวรรณาช. อัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงกบนาในกระชังในช่วงฤดูหนาว. pajrmu 2021, 18, 75-79.