(1)
นันทสารม.; สิทธิสันติกุลเ.; นันทะเสนว. การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดมหาสารคาม. pajrmu 2021, 18, 95-103.