(1)
นิลนนท์ธ.; พิลาไชยฤ.; ชารีโคตรก.; ศรัญญาศ. การวิเคราะห์ความเข้มข้นกรดไขมันที่ระเหยได้ทั้งหมด และค่าความเป็นกรด-ด่าง จากของเหลวในกระเพาะหมักของโคนมเจาะกระเพาะ ด้วยวิธีเนียร์อินฟาเรดสเปคโตรสโกป. pajrmu 2021, 18, 64-74.