(1)
ชาลีเปลี่ยม ก.; ทวีกุลไ.; ปาลินทรฝ. ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น. pajrmu 2021, 18, 88-94.