(1)
ญารักษา น.; แก้วตา ช. .; มากดี ศ. .; สาธุพันธ์ ธ. . ประสิทธิภาพของน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดในการฆ่าเชื้อโรค. pajrmu 2021, 18, 41-48.