(1)
ธีรการุณวงศ์ พ.; สรรพ่อค้า พ. .; หัตถโกศล ฉ.; เลาหกุลจิตต์ ณ. ผลของความเข้มข้นเอนไซม์ฟลาโวไซม์และเวลาย่อยสลายต่อสมบัติทางเคมี – กายภาพ ของโปรตีน ไฮโดรไลเซทจากกากถั่วดาวอินคา. pajrmu 2021, 18, 69-79.