โพธิ์รัตน์โส ญ., บุตรศาสตร์ ส., & ธรรมปัทม์ พ. (2021). การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ฟักทองปลอดกลูเตน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 16(2), 221–227. https://doi.org/10.14456/paj.2019.2