สวัสดี บ. ., ภูทองหิน พ. ., & คุณาประถม ส. . (2021). พิษเฉียบพลันของพาราควอทและไกลโฟเสทต่อระยะคัพภะของปลาหมอไทย (Anabas testudineus). วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 13(1), 70–78. https://doi.org/10.14456/paj.2016.8