พลแสน ก. ., วชิราภากร ฉ. ., วงศ์เณร จ. ., & แดนสีแก้ว ว. . (2021). การใช้กากเอทานอลหมักยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อ ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะและกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนในโคพื้นเมือง. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 13(1), 105–115. https://doi.org/10.14456/paj.2016.12