อิ่มใจ พ. ., แก่นจันทร จ. ., & ไชยรา อ. . (2021). ประสิทธิภาพของสารละลายน้ำมันกานพลูในการสลบปลาดุกรัสเซีย. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(2), 217–224. https://doi.org/10.14456/paj.2017.10