จันทะบุตร เ. ., แก่นจันทร จ. ., สวัสดี บ. ., อิ่มใจ พ. ., & โทวรรณา ช. . (2021). ความหนาแน่นที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลานิลในระบบน้้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(2), 225–230. https://doi.org/10.14456/paj.2017.11