วงศ์พรประทีป ส. ., ง่านวิสุทธิพันธ์ ธ. ., & สันทัดการ ก. . (2021). การใช้ไบโอฟลอคอบแห้งในการผลิตอาหารปลานิล (Oreochromis niloticus). วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(2), 231–237. https://doi.org/10.14456/paj.2017.12