ประดับเพชรรัตน์ ป. ., อรุณศรีมรกต ส. ., ปิยะพงษ์ จ. ., & เจริญจิตร ก. . (2021). การวิเคราะห์พื้นที่ระบาดของหอยเชอรี่ในประเทศไทย. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(2), 247–257. https://doi.org/10.14456/paj.2017.14