ที่ดีอ., สุริยะพ., & ศรีวรานันท์เ. (2021). ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับนมคุณภาพสูงของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(2), 258-269. https://doi.org/10.14456/paj.2017.15