ศรีเกตุ โ. ., รอดคืน ส. ., & บุญศรีชนะ ธ. . (2021). ผลของกากงาขี้ม้อนผงต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของ หมูยอระหว่างการเก็บรักษา. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(2), 270–284. https://doi.org/10.14456/paj.2017.16