ชัยวิชาช.-, ทองสุข ไ., เหง้าพันธ์ ธ., & สืบศรีห. (2021). ประสิทธิภาพของธาตุอาหารที่เคลือบบนเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(1), 41-47. https://doi.org/10.14456/paj.2021.5