ชิณแสน ธ., เชื้อกิตติศักดิ์ ร., จังพล ป., ชนะชัย แ., & ภักดีไทย ช. (2021). การศึกษาลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของอ้อยโคลนดีเด่นภายใต้สภาวะให้น้ำและอาศัยน้ำฝน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(1), 17–26. https://doi.org/10.14456/paj.2021.2