ตลับนาคจ., ยะสินธิ์เ., & สวัสดิ์นะทีอ. (2021). การประเมินความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม ของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(1), 104-110. https://doi.org/10.14456/paj.2021.13