จันทะบุตรเ., แก่นจันทร์จ., อิ่มใจพ., สวัสดีบ., พิมราชส., วรเสริมว., & โทวรรณาช. (2021). อัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงกบนาในกระชังในช่วงฤดูหนาว. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(1), 75-79. https://doi.org/10.14456/paj.2021.9