นันทสารม., สิทธิสันติกุลเ., & นันทะเสนว. (2021). การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดมหาสารคาม. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(1), 95-103. https://doi.org/10.14456/paj.2021.12