ชาลีเปลี่ยม ก., ทวีกุลไ., & ปาลินทรฝ. (2021). ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(1), 88-94. https://doi.org/10.14456/paj.2021.11