ญารักษา น., แก้วตา ช. ., มากดี ศ. ., & สาธุพันธ์ ธ. . (2021). ประสิทธิภาพของน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดในการฆ่าเชื้อโรค . วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(2), 41–48. https://doi.org/10.14456/paj.2021.19