ธีรการุณวงศ์ พ., สรรพ่อค้า พ. ., หัตถโกศล ฉ., & เลาหกุลจิตต์ ณ. (2021). ผลของความเข้มข้นเอนไซม์ฟลาโวไซม์และเวลาย่อยสลายต่อสมบัติทางเคมี – กายภาพ ของโปรตีน ไฮโดรไลเซทจากกากถั่วดาวอินคา. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(2), 69–79. https://doi.org/10.14456/paj.2021.23