โพธิ์รัตน์โส ญ.; บุตรศาสตร์ ส.; ธรรมปัทม์ พ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ฟักทองปลอดกลูเตน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 221–227, 2021. DOI: 10.14456/paj.2019.2. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248759. Acesso em: 14 ส.ค. 2022.