จันทร์ฉาย ณ. . สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์โดย Rhodotorula rubra ร่วมกับสารเสริมชีวนะ จากเชื้อ Lactobacillus acidophilus ในฝุ่นข้าวโพดอาหารสัตว์. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 61–69, 2021. DOI: 10.14456/paj.2016.7. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248778. Acesso em: 30 พ.ย. 2022.