สวัสดี บ. .; ภูทองหิน พ. .; คุณาประถม ส. . พิษเฉียบพลันของพาราควอทและไกลโฟเสทต่อระยะคัพภะของปลาหมอไทย (Anabas testudineus). วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 70–78, 2021. DOI: 10.14456/paj.2016.8. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248779. Acesso em: 28 ก.ย. 2022.