พลแสน ก. .; วชิราภากร ฉ. .; วงศ์เณร จ. .; แดนสีแก้ว ว. . การใช้กากเอทานอลหมักยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อ ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะและกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนในโคพื้นเมือง. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 105–115, 2021. DOI: 10.14456/paj.2016.12. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248785. Acesso em: 3 ธ.ค. 2022.