คำแร่ น.; สุภา ย. . การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแก่นตะวันสำหรับชาวบ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 155–164, 2021. DOI: 10.14456/paj.2017.3. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248795. Acesso em: 12 เม.ย. 2024.