ยุทธอาจ ก. .; พิมราช ส. .; จันทะบุตร เ. . อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ ปริมาณแป้งของมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 181–190, 2021. DOI: 10.14456/paj.2017.6. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248802. Acesso em: 17 ส.ค. 2022.