อิ่มใจ พ. .; แก่นจันทร จ. .; ไชยรา อ. . ประสิทธิภาพของสารละลายน้ำมันกานพลูในการสลบปลาดุกรัสเซีย. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 217–224, 2021. DOI: 10.14456/paj.2017.10. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248809. Acesso em: 11 ส.ค. 2022.